bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 24.04.2014 z powodu:
nieaktualne

OFERTA PRACY

09.04.2014

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach

poszukuje kandydatów na stanowisko w s.c.:

inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Skierniewice

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Wykonywanie kontroli urzędowych w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz dobrostanu zwierząt

* Wykonywanie kontroli urzędowych w ramach nadzoru nad importem i eksportem zwierząt

* Przyjmowanie zgłoszeń chorób zakaźnych oraz wykonywanie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej

* Pobieranie próbek do badań monitoringowych chorób zakaźnych

* Wykonywanie kontroli urzędowych przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się obrotem zwierzętami, prowadzeniem miejsc gromadzenia zwierząt, prowadzeniem punktów kopulacyjnych zwierząt oraz podmioty sektora akwakultury.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

* Praca w terenie

* Stres związany z przeprowadzaniem kontroli oraz obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Bardzo dobre organizacyjno-techniczne warunki pracy

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy

n i e z b ę d n e:

* Wykształcenie: wyższe weterynaryjne – lekarz weterynarii

* Znajomość przepisów prawa weterynaryjnego krajowego i unijnego

* Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

* Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office

* Prawo jazdy kat. B

* Radzenie sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych

* Komunikatywność

* Odpowiedzialność, rzetelność, terminowość

P o ż ą d a n e:

* Dyspozycyjność

* Umiejętność pracy w zespole

* Umiejętności analityczne

* Wysoka kultura osobista

* Staż pracy w administracji publicznej w zakresie zadań związanych z weterynarią

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* Życiorys i list motywacyjny

* Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

* Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

* Oświadczenie kandydata o nieskalaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

* Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

* Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

* Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – jeśli jest posiadane

* Kopia dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

* Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeśli dotyczy.

  

Termin składania dokumentów:

23.04.2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Miedniewicka 25

96-100 Skierniewice

 

Inne informacje:

* W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

* Dokumenty aplikacyjne oraz oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,

* Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,

* Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)

* Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 46 833 32 68

Opublikował: Mariusz Strożek
Publikacja dnia: 09.04.2014

Dokument oglądany razy: 1007
« inne aktualności