bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności dla strony internetowej http://piwskierniewice.pl

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W SKIERNIEWICACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W SKIERNIEWICACH.

• Data publikacji strony internetowej: 2011-02-02.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: wersję kontrastową, możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest inż. Mariusz Strożek e-mail: skierniewice.miw@wetgiw.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 833 32 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skierniewicach, ul. Miedniewicka 25, 96-100 Skierniewice

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skierniewicach składa się z budynku administracyjnego oraz budynku Laboratorium połączonych wewnętrznym łącznikiem.

Budynek administracyjny posiada dwa niezależne wejścia, znajdujące się na parterze, pierwsze od frontu - wejście główne oraz drugie z tyłu budynku - wejście służbowe. Przy wejściach są schody.

W budynku administracyjnym pomieszczenia znajdują się na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze. W budynku nie ma wind, są schody. Poszczególne pomieszczenia biurowe są odgrodzone drzwiami i mają wejścia z korytarzy. Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek Laboratorium posiada dwa odrębne wejścia od strony parkingu. Pomieszczenia w budynku Laboratorium znajdują się na parterze. Sale laboratoryjne są duże i przestronne, wejścia szerokie, równe bez progów, co ułatwia poruszanie i dostęp osób z niepełnosprawnościami.

Parking w PIW Skierniewice jest duży, utwardzony, równy, bez przeszkód. Nie ma wyznaczonych stref parkowania dla niepełnosprawnych.

W PIW Skierniewice nie ma przeszkód do wstępu dla osób z psem asystującym.

W PIW Skierniewice nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.Opublikował: Mariusz Strożek
Publikacja dnia: 25.03.2021
Podpisał: Mariusz Strożek
Dokument z dnia: 25.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 588