bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skierniewicach, członkowie korpusu służby cywilnej, przy realizacji zadań publicznych zobowiązani są do sumiennego przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej zawartych w Zarządzeniu Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.

Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. 2011 nr 93 poz. 953)

Akt ten ustanawia zasady służby cywilnej (§ 1 zarządzenia), rozumiane jako reguły prawidłowego funkcjonowania tej służby, oraz nacechowane aksjologicznie zasady etyki korpusu służby cywilnej (§ 13 zarządzenia).

Zasady etyki korpusu służby cywilnej uszczegóławiają normy etyki ogólnej, mają umocowanie w konstytucyjnym systemie wartości i są odpowiedzią na społeczne oczekiwania wobec zawodowych urzędników. Korespondują zarazem z misją służby cywilnej, rozumianą jako konieczność zapewnienia zawodowego, rzetelnego bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa (art. 1 ustawy o służbie cywilnej).

Sformułowane w zarządzeniu zasady etyczne korpusu służby cywilnej stanowią filar etosu cywilnej służby publicznej. Tworzą (nienazwany literalnie) kodeks etyczny, promujący wartości reprezentatywne i wspólne dla całej służby cywilnej oraz wyznaczają kanon etycznego postępowania zawodowego urzędnika.

W zarządzeniu zawarto także dyrektywy interpretacyjne odnoszące się do sposobu przestrzegania zasad, poprzez wskazanie w sposób ogólny i przykładowy realizacji każdej zasady w sferze właściwego/ powinnego zachowania się członka korpusu służby cywilnej podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz aktywności w sferze pozazawodowej.

ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

 • zasada godnego zachowania
 • zasada służby publicznej
 • zasada lojalności
 • zasada neutralności politycznej
 • zasada bezstronności
 • zasada rzetelności

ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ

 • zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej
 • zasada ochrony praw człowieka i obywatela
 • zasada i bezinteresowności
 • zasada jawności i przejrzystości
 • zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej
 • zasada profesjonalizmu
 • zasada odpowiedzialności za działania lub zaniechanie działania
 • zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
 • zasada otwartości i konkurencyjności naboru


Opublikował: Mariusz Strożek
Publikacja dnia: 31.10.2022
Podpisał: Mariusz Strożek
Dokument z dnia: 31.10.2022
Dokument oglądany razy: 711